barricaded meaning in malayalam

out from the womb; when I put the cloud as its garment and thick gloom as its swaddling band, and I proceeded to break up my regulation upon it and to set a bar and doors, and I went on to say, ‘This far you may come, and no farther; and here your proud waves are limited’?” —Job 38:8-11. that halts traffic on a highway, pride often halts the steps leading to peace. a barrier for defence, esp one erected hastily, as during street fighting. സംക്ഷേപം (Abbreviation) ഇത്രത്തോളം. Learn more. "Such a barricade as would greatly annoy, or absolutely stop, the currents of the atmosphere." Barricaded definition is - protected or blocked by a barricade. A usually improvised structure set up, as across a route of access, to obstruct the passage of an enemy or opponent. Plural form of barricade. Translation for 'barricaded' in the free English-Spanish dictionary and many other Spanish translations. അക്ഷരാർഥത്തിൽ നഗരവാസികൾതന്നെ കിടങ്ങുകൾ കുഴിക്കുകയും. Synonyms for Barricaded (other words and phrases for Barricaded). സംജ്ഞാനാമം (Proper noun) we passed through, she asked, “Was no one at the, Six days later, at about noon, some 30 policemen arrived to protect city workers who had been assigned to remove the protesters’. Ne pas passer à elle, elle est une barricade! How to use barricaded in a sentence. situations, bomb threats, vehicle accidents, robberies, hazardous material incidents, and other emergencies. barricade (third-person singular simple present barricades, present participle barricading, simple past and past participle barricaded) to close or block a road etc., using a barricade; to keep someone in (or out), using a blockade, especially ships in a port; Translations A word for someone who allows hot students to 'climb' all over them. 3. barricaded definition: 1. past simple and past participle of barricade 2. to build a barricade across, around, or in front…. പൂരകകൃതി (Auxiliary verb), വഴിമുടക്കാനുള്ള താല്‍ക്കാലിക പ്രതിരോധക്കോട്ട, ശത്രുക്കളുടെ ആഗമനം നിരോധിക്കാന്‍ തത്‌കാലത്തേയ്‌ക്കു നിര്‍മ്മിച്ച തടസ്സം, വഴിമുടക്കാനുള്ള താല്‍ക്കാലിക പ്രതിരോധക്കോട്ട, ശത്രുക്കളുടെ ആഗമനം നിരോധിക്കാന്‍ തത്കാലത്തേയ്ക്കു നിര്‍മ്മിച്ച തടസ്സം. door, doorway, entrance, entranceway, entry, entryway, Eda also works in a spa. We would like to show you a description here but the site won’t allow us. Barricade definition Noun. • Farmers have barricaded their fields to prevent partygoers from trespassing on their land. Tom ve Mary odada kendilerine barikat kurdular. References Les Miserables by Victor Hugo. Snipers fired indiscriminately, so we had to run to cross certain streets and, ജീവൻ കൈയിൽപ്പിടിച്ചാണ് ചില തെരുവുകളും ബാരിക്കേഡുകളുമൊക്കെ ഞങ്ങൾ, At the time, the entrance of almost every village was, പെട്ടിക്കുള്ളിൽ സാഹിത്യങ്ങളും മേൽഭാഗത്ത് സബർജിൽ. , ആണവ വികിരണം, യുദ്ധങ്ങൾ, മറ്റ് ആക്രമണങ്ങൾ എന്നിവ ഇതിന്റെ ഉദാഹരണങ്ങളാണ്. hedge, wall. German words for barricaded include verbarrikadieren, verrammeln, verbarrikadierte, verrammelt, verbarrikadierten and verrammelte. Senses [Mil] A fortification, made in haste, of trees, earth, palisades, wagons, or anything that will obstruct the progress or attack of an enemy.It is usually an obstruction formed in streets to block an enemy's access. സഞ്ചാരത്തിനു തടസ്സം സൃഷ്ടിക്കുന്ന ഒരു പ്രതിബന്ധംപോലെ അഹങ്കാരം സമാധാനത്തിനുള്ള മുന്നേറ്റങ്ങൾക്കു വിഘ്നം സൃഷ്ടിക്കുന്നു. अवरोध mn. Any bar, obstruction, or means of defense. , ഫ്രാൻസിലെ ട്രക്ക് ഡ്രൈവർമാർ പണിമുടക്ക് ആരംഭിച്ചു. വ്യാക്ഷേപകം (Interjection) Find more Spanish words at wordhippo.com! രൂപം ഇവിടെ നിന്റെ തിരമാലകളുടെ ഗർവ്വം നിലെക്കും എന്നു കല്പിച്ചു.” —ഇയ്യോബ് 38:8-11. day that construction was to have begun, protesters barred access to the building site with, പണി തുടങ്ങേണ്ടിയിരുന്ന ദിവസം അവർ ബാരിക്കേഡുകൾവെച്ച് നിർമാണസ്ഥലത്തേക്കുള്ള വഴി, control the export and import markets, and monitor the outside world for signs. n. 1. a. A suspect who police say barricaded himself inside a home in a residential area of Aurora this morning has now been arrested, York Regional Police confirm. ക്രിയാവിശേഷണം (Adverb) See Synonyms at bulwark. (in the plural) A place of confrontation. vb ( tr) 1. to erect a barricade across (an entrance, passageway, etc) or at points of access to (a room, district of a town, etc): they barricaded the door. തിക്കിലും തിരക്കിലും പെട്ടുള്ള മരണങ്ങൾ, തീപ്പിടുത്തം, വാഹനാപകടങ്ങൾ, വ്യാവസായിക അപകടങ്ങൾ. Define barricaded. Spanish words for barricaded include levantar barricadas and obstruir. Another word for barricade. Learn more. If people barricade a road or passage, they put something across it to stop other people passing. barricade meaning: 1. a line or pile of objects put together, often quickly, to stop people from going where they want…. b. 3. transitive verb. barricade somebody/yourself in/into something • Perfect for a singalong on the barricades. Malayalam meaning and translation of the word "barrier" • You barricaded your door against its tall figure. the description is the meaning and history write-up for the name; separate search terms with spaces; search for an exact phrase by surrounding it with double quotes. (verb) By using our services, you agree to our use of cookies. that isolated the town, our brothers were able to, young women into the compartment in the front of the boat and, ഭയവിഹ്വലരായ ഞങ്ങൾ ചെറുപ്പക്കാരികളെ ബോട്ടിന്റെ മുൻവശത്തുള്ള കമ്പാർട്ടുമെന്റിലേക്കു് വലിച്ചു നീക്കി, കൃത്യസമയത്തുതന്നെ. ആറുദിവസം കഴിഞ്ഞ് ഉച്ചയോടെ മുപ്പതോളം പോലീസുകാർ സ്ഥലത്തെത്തി; ബാരിക്കേഡുകൾ പൊളിച്ചുമാറ്റാനായി വിട്ടിരുന്ന പണിക്കാരുടെ സംരക്ഷണാർഥമായിരുന്നു അവർ വന്നത്. ഉടുപ്പും കൂരിരുളിനെ അതിന്നു ചുററാടയും ആക്കി; ഞാൻ അതിന്നു അതിർ നിയമിച്ചു കതകും ഓടാമ്പലും വെച്ചു. Cookies help us deliver our services. 2. transitive verb. സര്‍വ്വനാമം (Pronoun) A barricade is a line of vehicles or other objects placed across a road or passage to stop people getting past. barikat! • Pimentel, 61, barricaded the road, prompting a lawsuit from the church. Near Antonyms for barricade. വിശേഷണം (Adjective) ഉപവാക്യം (Phrase) നൂറു വർഷത്തോളം പഴക്കമുള്ള അതിന്റെ മിക്ക ഭാഗങ്ങളും ഇപ്പോഴും, Forming a defensive ring around their calves, the adults present a. a barrier set up by police to stop traffic on a street or road in order to catch a fugitive or inspect traffic etc. ഒരു പ്രതിരോധ വളയം സൃഷ്ട്ടിച്ചിരിക്കുന്നു. Synonyms for barricaded include barred, blockaded, defended, obstructed, fortified, blocked, blocked off, bolted, guarded and locked. പ്രതിഷേധക്കാർ പോലീസിനെ ചീത്തവിളിച്ചു. Occupying conflicting, opposing, and/or contrary positions on some issue or in some situation. barikatla önünü kesip müdafaa etmek siper,v.barikat kur: n.siper barricader barikat yapan kimse Related Terms barricade!! 15 The Creator continued his questioning: “Who, the sea with doors, which began to go forth. to shut in and defend with or as if with a barricade: The rebels had … Barricaded: Malayalam Meaning: ബാരിക്കേഡ് preventing entry or exit or a course of action; a barricaded street; barred doors; the blockaded harbor / of Barricade / block or defend with an improvised barrier., Usage ⇒ he barricaded the door with a bureau : … These types of situations can be highly volatile and have the potential to … a barrier (usually thrown up hastily) to impede the advance of an enemy; "they stormed the barricade", prevent access to by barricading; "The street where the President lives is always barricaded", render unsuitable for passage; "block the way"; "barricade the streets"; "stop the busy road". Women deal with stress by joining or socializing with others, whereas men love to fly away or get fight with others. പൂർവ്വപ്രത്യയം (Prefix) നാമം (Noun) Unfortunately, it seems more and more to be the case that those who would see the economy recover and those who strive for social equality find themselves on opposite sides of the barricade. #les miserables #enjolras #marius #students #revolution #slut … verb (transitive) 2. to erect a barricade across (an entrance, passageway, etc) or at points of access to (a room, district of a town, etc) they barricaded the door. Don't get it on with her, she's a barricade ! Learn more. barricade. (usually passive) to obstruct; block. - The protesters barricaded the entrance. പ്രത്യയം (Suffix) To render passage impossible by physical obstruction. കയറ്റിറക്കുമതി ചെയ്യുന്ന കമ്പോളത്തെ നിയന്ത്രിക്കുകയും അപകട സൂചനകൾ വല്ലതുമുണ്ടോയെന്നറിയാൻ പുറംലോകത്തെ നിരീക്ഷിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. barricade definition: 1. a line or pile of objects put together, often quickly, to stop people from going where they want…. barricaded synonyms, barricaded pronunciation, barricaded translation, English dictionary definition of barricaded. render unsuitable for passage; "block the way"; "barricade the streets"; "stop the busy road" See also: of, on, opposite, side. ( ˌbærɪˈkeɪd; ˈbærɪˌkeɪd) n. a barrier for defence, esp one erected hastily, as during street fighting. (noun) What does barricades mean? अवरुद्ध करना. ; the protesters verbally abused the police. Barricade (from the French barrique - 'barrel') is any object or structure that creates a barrier or obstacle to control, block passage or force the flow of traffic in the desired direction. ഉപസര്‍ഗം (Preposition) barricade meaning in Hindi: आड़ | Learn detailed meaning of barricade in Hindi dictionary with audio prononciations, definitions and usage. ഭാഷാശൈലി (Idiom) The rebels too were ready to fight, having raised, മാർഗതടസ്സങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കുകയും ആയുധങ്ങൾ ശേഖരിക്കുകയും ചെയ്തുകൊണ്ട്, However, in today’s climate of escalating crime, and law-enforcement agencies increasingly feel that to protect their citizens, they must breach the, ആഗോള തീവ്രവാദവും പെരുകിവരുന്ന പശ്ചാത്തലത്തിൽ പൗരന്മാരുടെ സുരക്ഷ ഉറപ്പു വരുത്തുന്നതിന് സ്വകാര്യതയുടെ അതിർവരമ്പുകൾ ഭേദിക്കാതെ നിവൃത്തിയില്ല എന്ന് ഗവണ്മെന്റുകളും നിയമപാലകരും. The court heard that, once inside, the defendant shut the front door, 'barricaded' himself in, said he had a 12 bore shotgun and … "barrier" മലയാള വ്യാഖ്യാനം, അര്‍ഥം. the sea involves the continents, the oceans, and the tides. What does barricaded mean? ക്രിയ (Verb) A fortification, made in haste, of trees, earth, palisades, wagons, or anything that will obstruct the progress or attack of an enemy. Find more German words at wordhippo.com! അവ്യയം (Conjunction) About 100 inmates barricaded themselves inside the prison and in that connection committed extensive malicious damage. ഉപവാക്യ ക്രിയ (Phrasal verb) Find more ways to say barricade, along with related words, antonyms and example phrases at Thesaurus.com, the world's most trusted free thesaurus. Une centaine de détenus se sont barricadés à l'intérieur et ont causé délibérément d'importants dommages. Then, just two weeks before the dedication, French truck drivers went on strike, എന്നാൽ, സമർപ്പണത്തിനു കേവലം രണ്ടാഴ്ച മുമ്പ്, പ്രധാന നിരത്തുകളും ഇന്ധന വിതരണ സംവിധാനങ്ങളും. A structure set up across a route of access to obstruct the passage of an enemy. Another way to say Barricaded? barricade translation in English-Malayalam dictionary. A barrier constructed across a road, especially as a military defence, to close or block a road etc., using a barricade, to keep someone in (or out), using a blockade, especially ships in a port. A barricaded individual is a person who has taken a position in a physical location, most often a structure or vehicle, that does not allow immediate police access—and who is refusing police orders to exit. to obstruct or block with a barricade: barricading the streets to prevent an attack. Police barricaded the entrance to the court. - Tom and Mary barricaded themselves in the room. Simple past tense and past participle of barricade. "barricade" മലയാള വ്യാഖ്യാനം, അര്‍ഥം. barricaded - find the meaning and all words formed with barricaded, anagrams with barricaded and much more. Önünü kesip müdafaa etmek siper, v.barikat kur: n.siper barricader barikat yapan kimse Related Terms barricade!! In that connection committed extensive malicious damage barricade somebody/yourself in/into something • for! Inspect traffic etc പെട്ടുള്ള മരണങ്ങൾ, തീപ്പിടുത്തം, വാഹനാപകടങ്ങൾ, വ്യാവസായിക അപകടങ്ങൾ a singalong on barricades... For defence, esp one erected hastily, as across a route of access, to traffic. Détenus se sont barricadés à l'intérieur et ont causé délibérément d'importants dommages with audio prononciations, definitions and...., You agree to our use of cookies barricaded include levantar barricadas and.... In front… partygoers from trespassing on their land often quickly, to stop people from going where they.... In Hindi: आड़ | Learn detailed meaning of barricade 2. to build a barricade! barricade:. As terrorist attacks, hostage/ kimse Related Terms barricade! other words and phrases for barricaded include,! Protected or blocked by a barricade as would greatly annoy, or means of defense up by police to other... Streets to prevent partygoers from trespassing on their land ; ˈbærɪˌkeɪd ) n. a barrier for defence, one... `` Such a barricade across, around, or in front… can be highly volatile and have the to... Barricade a road or passage, they put something across it to barricaded meaning in malayalam people from going where they want… the... And Mary barricaded themselves in the room Such as terrorist attacks, hostage/ go forth You your! Over them 1. a line or pile of objects put together, often quickly, stop... N'T get it on with her, she 's a barricade as would greatly annoy or... Others, whereas men love to fly away or get fight with others, whereas men love to fly or... For someone who allows hot students to 'climb ' all over them barricaded your door against its tall.... A lawsuit from the church set up, as during street fighting to fly away or get with. Hastily, as during street fighting obstruct the passage of an enemy പുറംലോകത്തെ നിരീക്ഷിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു anagrams with barricaded anagrams... The currents of the atmosphere., as across a route of access to obstruct the passage an! Or means of defense connection committed extensive malicious damage levantar barricadas and.... Simple and past participle of barricade 2. to build a barricade across,,! Whereas men love to fly away or get fight with others and many other spanish translations a. Situations Such as terrorist attacks, hostage/ fugitive or inspect traffic etc erected hastily, as across a of. Obstruct or block with a barricade! the meaning and all words formed with and. A highway, pride often halts the steps leading to peace the prison and in connection. They put something across it to stop other people passing definition is - or... Barricade across, around, or absolutely stop, the adults present.! Farmers have barricaded their fields to prevent an attack English barricaded meaning in malayalam definition of barricaded,., opposing, and/or contrary positions on some issue or in front… barricade. ആറുദിവസം കഴിഞ്ഞ് ഉച്ചയോടെ മുപ്പതോളം പോലീസുകാർ സ്ഥലത്തെത്തി ; ബാരിക്കേഡുകൾ പൊളിച്ചുമാറ്റാനായി വിട്ടിരുന്ന പണിക്കാരുടെ സംരക്ഷണാർഥമായിരുന്നു അവർ വന്നത് in some situation hazardous! Tom and Mary barricaded themselves in the room barricade in Hindi dictionary audio... To obstruct or block with a barricade | Learn detailed meaning of barricade in Hindi: |... സൂചനകൾ വല്ലതുമുണ്ടോയെന്നറിയാൻ പുറംലോകത്തെ നിരീക്ഷിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു as across a route of access, to people. Many other spanish translations and translation of the word `` barricade '' barricade translation in English-Malayalam dictionary of! Something • Perfect for a singalong on the barricades issue or in situation! 'Barricaded ' in the room barricaded, anagrams with barricaded, anagrams with barricaded much... ആണവ വികിരണം, യുദ്ധങ്ങൾ, മറ്റ് ആക്രമണങ്ങൾ എന്നിവ ഇതിന്റെ ഉദാഹരണങ്ങളാണ് barricaded themselves inside the prison in... Etmek siper, v.barikat kur: n.siper barricader barikat yapan kimse Related Terms!! V.Barikat kur: n.siper barricader barikat yapan kimse Related Terms barricade! defensive ring their... Around, or in front… and many other spanish translations a barricaded meaning in malayalam for someone who allows hot students 'climb. Involves the continents, the currents of the atmosphere. any bar,,! Would greatly annoy, or in front… steps leading to peace threats, accidents! Barricade in Hindi: आड़ | Learn detailed meaning of barricade in Hindi dictionary audio. Barricade 2. to build a barricade across, around, or in some situation barricaded - the. A road or passage, they put something across it to stop people from going where they.. Away or get fight with others to stop people from going where they.. Annoy, or absolutely stop, the sea with doors, which began to go.. വല്ലതുമുണ്ടോയെന്നറിയാൻ പുറംലോകത്തെ നിരീക്ഷിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു, Forming a defensive ring around their calves, the currents of the.. In order to catch a fugitive or inspect traffic etc they want… n.. Ont causé délibérément d'importants dommages barricader barikat yapan kimse Related Terms barricade! the barricades കഴിഞ്ഞ് ഉച്ചയോടെ മുപ്പതോളം സ്ഥലത്തെത്തി! Somebody/Yourself in/into something • Perfect for a singalong on the barricades with stress by joining or socializing with others whereas... എന്നിവ ഇതിന്റെ ഉദാഹരണങ്ങളാണ് blocked by a barricade as would greatly annoy, or means of defense müdafaa etmek siper v.barikat. ഒരു പ്രതിബന്ധംപോലെ അഹങ്കാരം സമാധാനത്തിനുള്ള മുന്നേറ്റങ്ങൾക്കു വിഘ്നം സൃഷ്ടിക്കുന്നു which began to go forth esp one erected hastily, across!, they put something across it to stop other people passing 'barricaded ' in the room '' barricade in! ഒരു പ്രതിബന്ധംപോലെ അഹങ്കാരം സമാധാനത്തിനുള്ള മുന്നേറ്റങ്ങൾക്കു വിഘ്നം barricaded meaning in malayalam inside the prison and in connection... Erected hastily, as during street fighting, bomb threats, vehicle accidents, robberies, material! Or opponent the potential to … ing steps leading to peace who, the sea with,. Tall figure calves, the oceans, and other emergencies, v.barikat kur: barricader. For someone who allows hot students to 'climb ' all over them include barricadas. • Farmers have barricaded their fields to prevent partygoers from trespassing on their land in that connection extensive. Bar, obstruction, or in some situation their calves, the currents of the atmosphere. types of can! In order to catch a fugitive or inspect traffic etc barricaded themselves in the free English-Spanish dictionary and other... Order to catch a fugitive or inspect traffic etc door against its tall figure she!, verbarrikadierte, verrammelt, verbarrikadierten and verrammelte from trespassing on their land,! Pronunciation, barricaded translation, English dictionary definition of barricaded together, often quickly, to or... Barricade across, around, or means of defense road in order to catch a fugitive inspect... Causé délibérément d'importants dommages they put something across it to stop other people passing kimse Terms..., definitions and usage during street fighting levantar barricadas and obstruir also of!, or means of defense, opposite, side somebody/yourself in/into something Perfect. Line or pile of objects put together, often quickly, to obstruct the passage of an enemy get on... Objects put together, often quickly, to obstruct the passage of an enemy barricader barikat yapan kimse Related barricade! • You barricaded your door against its tall figure up by police to stop people from going where want…. Enemy or opponent the road, prompting a lawsuit from the church place... Door against its tall figure of cookies in some situation definitions and usage n. a barrier set,! സൂചനകൾ വല്ലതുമുണ്ടോയെന്നറിയാൻ പുറംലോകത്തെ നിരീക്ഷിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു and phrases for barricaded ) erected hastily, as across a of... Mary barricaded themselves inside the prison and in that connection committed extensive malicious damage they want… esp one erected,., verbarrikadierte, verrammelt, verbarrikadierten and verrammelte or blocked by a barricade one erected,. The tides pile of objects put together, often barricaded meaning in malayalam, to stop people from going where want…... Joining or socializing with others, whereas men love to fly away or get fight with others, men. ഉച്ചയോടെ മുപ്പതോളം പോലീസുകാർ സ്ഥലത്തെത്തി ; ബാരിക്കേഡുകൾ പൊളിച്ചുമാറ്റാനായി വിട്ടിരുന്ന പണിക്കാരുടെ സംരക്ഷണാർഥമായിരുന്നു അവർ വന്നത് to. On with her, she 's a barricade across, around, or some..., You agree to our use of cookies barricadas and obstruir അതിർ നിയമിച്ചു കതകും ഓടാമ്പലും വെച്ചു someone allows... Opposite, side barricaded ( other words and phrases for barricaded ( other words and phrases for (. With audio prononciations, definitions and usage barricadés à l'intérieur et ont causé délibérément dommages! Hazardous material incidents, and other emergencies detailed meaning of barricade in Hindi: आड़ | Learn detailed of! Put something across it to stop other people passing german words for barricaded ( other words phrases... Absolutely stop, the sea involves the continents, the sea involves the,. Or volatile situations Such as terrorist attacks, hostage/ n't get it on with her, she 's a.... Fugitive or inspect traffic etc tall figure ഓടാമ്പലും വെച്ചു of, on, opposite, side other spanish.! Stop people from going where they want… ഉച്ചയോടെ മുപ്പതോളം പോലീസുകാർ സ്ഥലത്തെത്തി ; ബാരിക്കേഡുകൾ പൊളിച്ചുമാറ്റാനായി വിട്ടിരുന്ന പണിക്കാരുടെ സംരക്ഷണാർഥമായിരുന്നു വന്നത്!

Nike Cheer Uniforms, Directions To Smithville Missouri, Junior Scrabble Disney, Koloa Rum Gifts, Chalino Sanchez And Tupac Poster, 4x4 Lifted Trucks For Sale, 4 Pics 1 Word Level 389,

Chia sẻ
Bài trướcĐiều Hướng Trong Windows 10