Ngày tạo: 19/6/18 Link hỗ trợ: https://drive.google.com/open?id=1ZnqSFnOb0K02W24ZiuQ3gC8cVxiEEPLN  
Bản chất của con người là tham lam, đố kị với người khác. Khi người khác có điều gì hơn mình, họ sẽ tìm mọi cách để chiếm lấy nó hoặc đạt được nó cho bằng được. Những con...

Bài viết mới